img1 university university university university university university university
Home
Detail Faculty Profile
University of Jammu
Dr.parshotam kumar, Assistant Professor
Hindi
parshotam.kumar@jammuuniversity.ac.in      Mob: (9797633176 , 7006671956)

M.A in 2008

M.PHIL in 2012 . ( pita-putri sambandh ke sandarbh mein saroj smriti aur manjushima )

NET/JRF , SET 

PH.D in 2018 ( jagdish chander aur viveki rai ke upanayason mein grameen yatharth )

Centre for IT Enabled Services & Management